Stacja PKP Garwolin Miasto

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Jerzy Cieślański 16-07-14 18:02

Pięknie K Pięknie. Duża ilość osób z terenu powiatu garwolińskiego dojeżdża do pracy w Warszawie. Dojazd realizują kolejami mazowieckimi w sposób „łączony”. Dojeżdżają ze znajomymi ze wsi do stacji kolejowej np; PKP Garwolin w Woli Rębkowskiej lub PKP Pilawa, gdzie parkują własny samochód i dalej wieją do stolicy koleją. W Pilawie brakuje miejsc do parkowania. Przydałby się w powiecie program budowy parkingów strzeżonych przy stacjach i przystankach kolejowych działających w systemie „parkuj i jedź”. Zakup biletu kolejowego gwarantuje bezpłatne parkowanie 12 godzinne lub dobowe. Bilet miesięczny gwarantuje miesięczne prawo do parkowania. Gdyby jeszcze na stacjach działały tanie bary mleczne było by bajecznie w systemie „parkuj, zjedz i jedź”.  Bo wstając do roboty o 4 rano brak dojeżdżającym czasu na porę posiłku do rytmu biologicznego dostosowaną Kolej zelektryfikowana jest znacznie bardziej ekologiczna jako środek transportu osobowego i towarowego niż samochody. Istnieją zapewne, możliwości dofinansowania inwestycji kolejowych z funduszy rozwoju regionalnego UE i Ochrony środowiska. Jadąc pociągiem można bezpiecznie wykonywać szereg czynności związanych z nauką, pracą, rozrywką, wypoczynkiem , doskonaleniem kompetencji społecznej komunikacji, konsumpcją kulinarnych a wręcz erotycznych smakowitości… Tylko łazienki mogłyby być bardziej higieniczne i wyposażone w bidety oraz automaty z prezerwatywami. Podróż koleją, nawet jeśli jeszcze nie pen dolino, długa i powolna, dla ludzi operatywnych, to już nie strata czasu, ale możliwość pracy zdalnej za pomocą sieci internetowej. Coraz więcej pociągów osobowych wyposażonych jest punkty dostępu WiFi dla sieci internetowej. Wprowadzana, coraz tańsza technologia LTE (indywidualnego dostępu bezprzewodowego do Internetu) uniezależnia nawet od spotów WiFi. LTE pozwala bowiem na utrzymywanie szybkiej łączności bezprzewodowej, w szybko poruszających się środkach transportu, nawet do 140km/h. Kolejnym wyższym etapem rozwoju ekologii transportu kolejowego, na kilkadziesiąt przyszłych lat, na wzór tzw.„Lini otwockiej”, byłby powiatowy program na rzecz zurbanizowania terenów leśnych i rolniczych po obu stronach linii kolejowych na terenie powiatu. Budowa obustronna dróg i uzbrojenie budowlane; kanalizacja, wodociągi, energetyka elektryczna i gazowa. A mamy ciekawie położone odcinki linii ; 1.Lublin –Życzyn –Pilawa –Zabieżki -Warszawa, 2.Skierniewice –Góra-Kalwaria –Osieck –Pilawa –Parysów -Łuków, 2.Pilawa -Kołbiel –Mińsk Maz. –Warszawa. Dla mieszkańców naszego miasta przydałaby się, położona bliżej centrum Garwolina stacja końcowa dla pociągów osobowych. Pociągi Kolej Mazowieckich relacji Warszawa- Pilawa-Warszawa, dotychczas kończące swój bieg w Pilawie mogłyby go kończyć na nowej stacji końcowej „Garwolin miasto””, np. w pobliżu Powiatowej Komendy Policji. Zwiększyło by to częstotliwość kursowania pociągów podmiejskich relacji Warszawa-Garwolin, Garwolin-Warszawa. Pociągi Kolei Mazowieckich relacji Warszawa-Dęblin-Warszawa nadal przejeżdżały i zatrzymywały się na stacji PKP Garwolin w Woli Rębkowskiej, nie zajeżdżając jednak na nowe odgałęzienie linii kolejowej. Atrakcyjność, prędkość (i zapewne częstotliwość pociągów, uzasadniona ekonomicznie) dojazdu koleją do Warszawy wzrośnie po zapowiadanym wybudowaniu drugiego toru na odcinku linii kolejowej pomiędzy Pilawą a Otwockiem. Wówczas pomiędzy nową stacją w Garwolinie a Otwockiem mógłby dodatkowo poza szczytami przewozowymi kursować uzupełniająco, tańszy w eksploatacji szyno-bus. Przed 2000 rokiem pociągi podmiejskie relacji Warszawa-Otwock-Warszawa kursowały co 30min. A w szczytach co 15min. PROJEKTOWANI i PLANOWANIE. Ekonomicznie uzasadnione wytyczenie najkrótszego odgałęzienia osobowego linii kolejowej związane jest przede wszystkim z technicznymi ograniczeniami; -minimalnego podłużnego nachylenia toru, - minimalnego promienia skrętu linii toru, (np. dla linii miejscowego znaczenia w terenie nizinnym, minimalny dopuszczalny promień skrętu wynosi 400m) -minimalnych odcinków prostych lub krzywych przejściowych pomiędzy kolejnymi zakrętami linii - minimalnych odcinków prostych lub krzywych przejściowych przed i za podejściami do mostów i wiaduktów kolejowych Składy podmiejskie pociągów osobowych nie wymagają nawet pętli torów do zawracania biegu, bo posiadają na obu swych końcach kabiny sterownicze maszynistów. Na stacji końcowej obsługa pociągu osobowego po prostu przesiada się do drugiej kabiny. Typowa najkrótsza długość peronów PKP dla pociągów dalekobieżnych to 200m. Dla pociągów podmiejskich jednoczłonowych wystarczy peron o długości 50m. Przy promieniu skrętu toru poniżej 300m stosuje się poszerzenie rozstawu torów o kilka milimetrów. Wraz ze wzrostem dopuszczalnej prędkości na łuku i zmniejszaniem promienia łuku wzrasta również projektowane przechylenie toru zmniejszające wpływ sił odśrodkowej bezwładności poruszającego się pociągu na komfort jazdy pasażerów, jego stabilność i trwałość geometrii toru. Najkrótsza możliwość wykonania odgałęzienia kolejowej linii jednotorowej do Garwolina to 2600m~/~3500m, w zależności od wariantu połączenia; z linią główną Lublin- Warszawa. Koszt budowy 1km(nowej zelektryfikowanej i zautomatyzowanej w sterowaniu ruchem), linii kolejowej jednotorowej wynosi od 12 do 14mln zł. Koszt wiaduktu jednotorowego nad obwodnicą; 6-10mnl zł. Całkowity koszt linii od 38mln zł do 59mln zł. W tym celu i tylko w tym, (no bo gdzieś i o coś muszą się kłócić, aby władze odgórne, zawziętością durne, ich nie zawiesiły) przed wyborami samorządowymi wszystkie opcje polityczne w powiecie powinny zawrzeć porozumienie i przeprowadzić z tej okazji referendum. W wariancie krótszym, ruch dwukierunkowy sterowany automatycznie, pomiędzy nową stacją „Garwolin miasto” a istniejącym „PKP Garwolin” w Woli Rębkowskiej odbywałby się na odcinku 1500m, po torze prawym linii głównej (wschodnim), przeznaczonym dla kierunku ruchu pociągów z Lublina do Warszawy. W tym wariancie odpada dobudowywanie ok. 700m nasypu kolejowego wraz z nawierzchnią kolejową i siecią automatyki sterowania ruchu, do istniejącego nasypu linii głównej i przeprowadzenie trzeciego toru pod wiaduktem drogowym drogi „76” Garwolin-Wilga. Dochodzi wykonanie rozjazdu R 500 i systemu automatyki sterowania ruchem na wspomnianym wyżej odcinku wschodniego toru linii głównej Lublin-Warszawa. W wariancie dłuższym, analogicznie do powyższego, ruch pomiędzy planowaną stacją „Garwolin miasto” a istniejącą PKP Garwolin ruch w całości odbywałby się po oddzielnym torze wchodząc (jako trzeci pod wiaduktem drogowym, jest miejsce wymagane skrajnia kolejową) w system torów stacji przez istniejącą zelektryfikowaną bocznicę kończącą się ok.200m przed wiaduktem drogowym. Większość odgałęzienia linii poprowadzona byłaby odpowiednio wysokim nasypem kolejowym, przez dotychczasowe podmokłe nieużytki zadrzewione i zakrzaczone a częściowo łąkowe, pomiędzy prawym (północnym) brzegiem rzeki Wilgi a ulicą 2 Armii Wojska Polskiego. Wiadukt kolejowy nad drogową obwodnicą Garwolina w ciągu drogi krajowej „17” znajdowałby się w pobliżu obecnego parkingu nowego kąpieliska i zabudowań osiedla Biel. Istnieje możliwość wybudowania 50m~/~70m peronu przystanku PKP w tym miejscu, tj. na odcinku prostej przejściowej z łuku toru na podejście do wiaduktu kolejowego nad obwodnicą. Nasyp kolejowy odpowiednio stabilizowany i wzmocnionym, zabezpieczony przed podmyciem i przesiąkaniem, a wgłębnie poniżej własnej podstawy, pełniłby jednocześnie, na odcinku od obwodnicy do dotychczasowego końca prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wilgi, rolę przeciwpowodziowego zabezpieczenia terenów zalewanych. Nasyp przebiegałby raczej lekko skośnie, w stosunku do biegu wyprostowanego odcinka rzeki, odległości od 100m w okolicy obwodnicy do 20m w pobliżu istniejącego prawobrzeżnego końca wału p-pow. Zapewni to po dorzecznej stronie nasypu odpowiedni zapas retencyjny dla wezbranych wód rzeki i jednocześnie odpowiednie oddalenie odgałęzienia linii kolejowej od osiedla domków jednorodzinnych, tj. nie wymagające dodatkowego budowania ekranów ochronnych przeciw akustycznych. Dzięki funkcji nasypu jako wału przeciwpowodziowego miasto, gmina i właściciele prywatni uzyskaliby atrakcyjne tereny zabezpieczone przed zalewaniem i podsiąkami „wysokiej wody”. Można je przeznaczyć np.; pod zabudowę, sprzedaż, uprawę roślin. Sam nasyp na dużym odcinku można by wspomagać środkami z ochrony przeciwpowodziowej. Od planowanego kolejowego odgałęzienia osobowego istnieje, możliwość , (warunkowana zaangażowaniem finansowym chętnych do jej posiadania podmiotów gospodarczych) wybudowania bocznicy towarowej z okolic wiaduktu nad obwodnicą do fabryki AVON i dalej pod wiaduktem drogowym nad obwodnicą przy piekarni „Społem” do strefy ekonomicznej.Druga możliwość przejścia do strefy ekonomicznej to bocznica z okolic bliższych miast przez teren pomiędzy szkołą ZSZ-2 a kościołem, czyli częściowo dzisiejszym placem zabaw. Niskie natężenie ruchu drogowego i planowanego towarowego na pewno nie wymagałoby przejścia dwupoziomowego wykopem kolejowym pod wiaduktem drogowym pod drogą „76”. Wystarczyłoby przejście jednopoziomowe z rogatkami (opuszczane i podnoszone tzw. Szlabany). Gdyby wykonać jednak oba warianty bocznic do strefy ekonomicznej to powstała by pętla korzystna dla zawracania zestawów towarowych. Można by nią przepuścić ruch osobowy z przystankiem przelotowym w strefie, w pobliżu osiedla Romanówka zamiast końcowej stacji. Wiem, wiem. Miasto zadłużone. Tereny zalewowe. Itp., itd. A zamiast UE, Garwolin dziura zabita de… gdzie religijna ciemnota głosuje na właściciela kota a psy szczekają dhehe… Ale to nie prawda. W gruncie rzeczy mieszkańcy nie są tacy jak ich malują media. Politycy, też wbrew pozorom robią to co robią dla zarobku a nie z fanatyzmu ideologicznego. Im większy koszt tym więcej chętnych podmiotów gospodarczych do zarobienia na inwestycji, skłonnych do przekonywującego nacisku i motywacji wszelkich władz terenowych. Do wykonania projektu można w urzędzie powiatowym i miejskim zatrudnić na pół roku zespół absolwentów stażystów np.; prawa, finansowania ze środków UE i rozwoju regionalnego, geodezji, projektowania linii kolejowych, projektowania przestrzeni krajobrazu , ochrony środowiska i przeciwpowodziowej, kształtowania PiR, psychologa od negocjacji i zarządzania efektywnością współdziałania zespołów projektowych. Zapewnić satysfakcjonujący procent profitu od wykonalności autorskiego projektu, który przejdzie procedurę przetargową. PZDR, Jerzuś jerzysyn Cieślański

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://garwolin.istrefa.com

istrefa gmina Garwolin | istrefa powiat garwoliński | istrefa mazowieckie | istrefa Polska

Garwolin - miasto, gmina miejska, powiat garwoliński, województwo mazowieckie - portal lokalny
Kod pocztowy: 08-400


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem